درباره محصول
گرانول پروپيلن تقويت شده با استفاده از الياف شيشه