مهدی سرگلزائی
درباره شرکت

id : 31211
نام : مهدی سرگلزائی
پروانه بهره برداری : 21211
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرری ج قم كهریزك ج اسایشگاه سالمندان روستای پشت مخابرات
آدرس دفتر مرکزی : شهرری ج قم كهریزك ج اسایشگاه سالمندان روستای پشت مخابرات

سایر كوره های صنعتی

مهدی سرگلزائی

175 : مترمربع

ماشین الات خط رنگ

مهدی سرگلزائی

33 : مترمربع

گیره یاانبر جوشكاری

مهدی سرگلزائی

300 : مترمربع