سایر كوره های صنعتی ( مهدی سرگلزائی ) 2914412321#

مشخصات محصول

175 : مترمربع

درباره محصول
يونيت سردخانه و يخچال پشت كاميوني