ضرغام حاجیلو قدیم و احمد سعید پور و سلیمان آقانژاد و محمد میرزا زاده
درباره شرکت

id : 14682
نام : ضرغام حاجیلو قدیم و احمد سعید پور و سلیمان آقانژاد و محمد میرزا زاده
پروانه بهره برداری : 81/26
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تبریز- اتوبان شهید كسائی - جاده وادی رحمت - زمینهای لاله - انباردره سی
آدرس دفتر مرکزی : تبریز- اتوبان شهید كسائی - جاده وادی رحمت - زمینهای لاله - انباردره سی

اسفالت

ضرغام حاجیلو قدیم و احمد سعید پور و سلیمان آقانژاد و محمد میرزا زاده

8 : تن