اسفالت ( ضرغام حاجیلو قدیم و احمد سعید پور و سلیمان آقانژاد و محمد میرزا زاده ) 2699412303#

درباره محصول
اماده سازي الياف پلي استر