گروه مپنا
درباره شرکت

id : 987
نام : گروه مپنا
تلفن : ۸۱۹۸۱۰۰۱ و ۸۱۹۸۱۰۰۲ (۹۸۲۱+)
فکس : ۲۲۹۰۸۵۹۸ (۹۸۲۱+)
آدرس : تهران، بلوارمیرداماد، نبش خیابان کجور، شماره ۲۳۱

توربین

گروه مپنا

- : انواع

کمپرسور

گروه مپنا

- : انواع

پمپ نفت

گروه مپنا

- : انواع

پره توربین

گروه مپنا

- : انواع