الیاف مهتاب ریس-شركت
درباره شرکت

id : 6185
نام : الیاف مهتاب ریس-شركت
پروانه بهره برداری : 331659
تلفن کارخانه : 3222323218
تلفن دفتر مرکزی : 6274771-2
آدرس کارخانه : شهرستان شهرضامنطقه صنعتی خرم ك 55 جاده شهرضا
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان اول چهارباغ بالا ساختمان پگاه ط سوم پ 6

نخ فرش ماشینی

الیاف مهتاب ریس-شركت

1000 : تن

نخ فاستونی

الیاف مهتاب ریس-شركت

250 : تن

تاپس اكریلیك

الیاف مهتاب ریس-شركت

300 : تن