مجتمع صنایع بسته بندی داناپك سپاهان - شركت
درباره شرکت

id : 5931
نام : مجتمع صنایع بسته بندی داناپك سپاهان - شركت
پروانه بهره برداری : 7141
تلفن کارخانه : 13125643124-5
تلفن دفتر مرکزی : 6613134
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی مورچه خورت ف 3خ اول ف 4و5
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان شیخ صدوق شمالی ج پل هوایی نبش ك یخچال پ451

مقواازچسباندن چندلایه كاغذ

مجتمع صنایع بسته بندی داناپك سپاهان - شركت

500 : تن

كارتن بسته بندی تبدیل ورق به كارتن

مجتمع صنایع بسته بندی داناپك سپاهان - شركت

2570 : تن