مهرتاش سپاهان
درباره شرکت

id : 943
نام : مهرتاش سپاهان
تلفن : 2188025498
فکس : 2189777768
آدرس : يوسف آباد، خيابان فتحي شقاقي، نبش خيابان جهانمهر، پلاك 94، طبقه 3، واحد 5

روغن هیدرولیک‏

مهرتاش سپاهان

- : روغن هیدرولیک‏

‏روغن دنده‏

مهرتاش سپاهان

- : ‏روغن دنده‏

روغن

مهرتاش سپاهان

- : انواع ماشین های دیزلی و بنزینی

روغن موتور (تصفیه اول)

مهرتاش سپاهان

3 : تن

روغن صنعتی محافظ (تصفیه اول)

مهرتاش سپاهان

7 : تن

روغن توربین (تصفیه اول)

مهرتاش سپاهان

200 : تن

روغن فرآیند لاستیك (تصفیه اول)

مهرتاش سپاهان

50 : تن

روغن دنده خودرو (تصفیه اول)

مهرتاش سپاهان

20 : تن

روغن دنده صنعتی (تصفیه اول)

مهرتاش سپاهان

1000 : تن

روغن كمك فنر (تصفیه اول)

مهرتاش سپاهان

30 : تن

روغن انتقال حرارت (تصفیه اول)

مهرتاش سپاهان

1000 : تن

روغن كمپرسور (تصفیه اول)

مهرتاش سپاهان

1000 : تن

پاك كننده های صنعتی مایع

مهرتاش سپاهان

50 : تن

ضد یخ

مهرتاش سپاهان

40000 : تن

مایع مبدل گازهای اگزوز

مهرتاش سپاهان

18 : دستگاه

كروماته روی

مهرتاش سپاهان

50 : دستگاه

مواد چربی گیری گرم غوطه وری

مهرتاش سپاهان

50 : دستگاه

بسته بندی روانكار (به جز اسپری)

مهرتاش سپاهان

2850 : متر