پتروشیمی مبین
درباره شرکت

id : 922
نام : پتروشیمی مبین
تلفن : 7-07737295000 و 02188824271
فکس : 2188827395
آدرس : تهران انتهای خیابان کریمخان ۱لاک 38 طبقه 4

اكسیژن صنعتی

پتروشیمی مبین

10000000 : عدد

نیتروژن

پتروشیمی مبین

100 : تن

هوای فشرده

پتروشیمی مبین

450 : تن

آب مقطر گرید صنعتی

پتروشیمی مبین

1000 : عدد

تولید برق از مواد نفتی

پتروشیمی مبین

1500 : عدد

بخار آب

پتروشیمی مبین

36000 : تن