پتروشیمی آبادان
درباره شرکت

id : 899
نام : پتروشیمی آبادان
تلفن : تلفن آبادان 9- 53260021-061 تهران 10-22253004-021
فکس : 22253006-021
آدرس : تهران خیابان میرداماد،خیابان نفت شمالی پلاک 6

پی . وی . سی (P.V.C )

پتروشیمی آبادان

- : انواع

دودسیل بنزن

پتروشیمی آبادان

- : انواع

سود سوز آور

پتروشیمی آبادان

- : انواع

دودسیل بنزن

پتروشیمی آبادان

400 : تن

سود سوز آور مایع

پتروشیمی آبادان

25000 : تن

پی وی سی سوسپانسیون S

پتروشیمی آبادان

4000 : تن

دودسیل بنزن

پتروشیمی آبادان

_ : عدد

سود سوز آور مایع

پتروشیمی آبادان

_ : عدد

پی وی سی سوسپانسیون S

پتروشیمی آبادان

_ : عدد