تعاونی شكر ریز پارس
درباره شرکت

id : 5212
نام : تعاونی شكر ریز پارس
پروانه بهره برداری : 41122
تلفن کارخانه : 3195126141
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : NULL
آدرس دفتر مرکزی : میدان لاله ابتدای اتوبان چمران ساختمان دندانپزشكی لاله تجاری سمت راست

جوانه گندم (حتی به صورت پودر)

تعاونی شكر ریز پارس

50 : تن

بسته بندی عسل

تعاونی شكر ریز پارس

40 : تن