فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا
درباره شرکت

id : 5135
نام : فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا
پروانه بهره برداری : 711/19511
تلفن کارخانه : 3133932473
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : null
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان-شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان-پلاك B/418

پایانه راه دور RTU

فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا

50 : تن

تورییدومتر

فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا

150 : تن

دستگاه اندازه گیری pH

فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا

150 : تن

پكیج اندازه گیری دبی سیالات

فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا

300 : تن

دستگاه اندازه گیری هدایت الكتریكی (كنداكتیویتی متر)

فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا

700 : تن

حسگر باران خودرو

فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا

150 : تن

حسگر رطوبت

فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا

150 : تن

حسگر فلو

فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا

50 : تن

حسگر عمق

فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا

250 : تن

حسگر سطح

فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا

8000 : تن

ترانسمیتر دما

فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا

150 : تن

ترانسمیتر هدایت الكتریكی (كنداكتیویتی متر)

فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا

15 : تن

ثبت كننده داده (دیتا لاگر) پارامترهای الكتریكی

فنی مهندسی كنترل توان نوین پویا

500 : دستگاه