كوهی اصفهانی -مصطفی و مرتضی و مهدی
درباره شرکت

id : 4412
نام : كوهی اصفهانی -مصطفی و مرتضی و مهدی
پروانه بهره برداری : 711/12655
تلفن کارخانه : 13125836412-16
تلفن دفتر مرکزی : 9131181576
آدرس کارخانه : اصفهان منطقه دولت آباد 1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی

كوهی اصفهانی -مصطفی و مرتضی و مهدی

120000 : متر مربع

مصنوعات سنگی

كوهی اصفهانی -مصطفی و مرتضی و مهدی

100000 : متر مربع