خبازیان اصفهانی - مرتضی
درباره شرکت

id : 4137
نام : خبازیان اصفهانی - مرتضی
پروانه بهره برداری : 711/33219
تلفن کارخانه : 3125836116
تلفن دفتر مرکزی : 3366873
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی دولت آبادانتهای خ قپانچی لاستیك سازی پارس1
آدرس دفتر مرکزی : خ امام خمینی قبل از خ ش خرازی پ 222

محصولات لاستیكی صنعتی

خبازیان اصفهانی - مرتضی

450 : تن