صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد
درباره شرکت

id : 73357
نام : صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد
پروانه بهره برداری : 61633
تلفن کارخانه : 3537228522
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز3، خیابان لادن، لادن 5
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی یزد، فاز 3، خیابان لادن 5

ماشین آلات استخراج روغن

صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد

_ : عدد

ماشین كره گیر

صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد

_ : عدد

روغن خام نارگیل

صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد

_ : عدد

روغن خام هسته انگور

صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد

_ : عدد

روغن خام هسته انار

صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد

_ : عدد

روغن خام كنجد

صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد

_ : عدد

روغن خام بادام

صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد

_ : عدد

روغن خام گردو

صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد

_ : عدد

روغن خام پسته

صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد

_ : عدد

روغن خام دانه كدو

صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد

_ : عدد

روغن خام فندق

صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد

_ : عدد

روغن خام بزرك

صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد

_ : عدد

روغن خام خشخاش

صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد

_ : عدد

روغن خام سیاه دانه

صنایع غذایی نیری ارگانیك یزد

_ : عدد