صاین الكتریك
درباره شرکت

id : 73317
نام : صاین الكتریك
پروانه بهره برداری : 42111
تلفن کارخانه : 7272348
تلفن دفتر مرکزی : 7272378-9
آدرس کارخانه : یزد شهرك صنعتی بلواراقاقیا جنب شركت پردیس
آدرس دفتر مرکزی : null

یخچال خانگی

صاین الكتریك

_ : عدد

یخچال فریزر

صاین الكتریك

_ : عدد