بسته بندی گل ندای یزد
درباره شرکت

id : 72771
نام : بسته بندی گل ندای یزد
پروانه بهره برداری : 125/1313
تلفن کارخانه : 13523679215-16
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزدزارچ شهرك صنعتی ولیعصر انتهای خ پویا
آدرس دفتر مرکزی : null

پاك كردن وبسته بندی حبوبات

بسته بندی گل ندای یزد

_ : عدد

خشك كردن وبسته بندی غلات

بسته بندی گل ندای یزد

_ : عدد

درجه بندی وبسته بندی ادویه جات

بسته بندی گل ندای یزد

_ : عدد

بسته بندی خشكبار

بسته بندی گل ندای یزد

_ : عدد

بسته بندی سویا

بسته بندی گل ندای یزد

_ : عدد

بسته بندی مواداردی

بسته بندی گل ندای یزد

_ : عدد

بسته بندی مواداردی

بسته بندی گل ندای یزد

_ : عدد

بسته بندی مواداردی

بسته بندی گل ندای یزد

_ : عدد

بسته بندی قند

بسته بندی گل ندای یزد

_ : عدد

بسته بندی شكر

بسته بندی گل ندای یزد

_ : عدد

درجه بندی وبسته بندی چای

بسته بندی گل ندای یزد

_ : عدد

بسته بندی گیاهان داروئی

بسته بندی گل ندای یزد

_ : عدد