امیر ابوالحسن زاده
درباره شرکت

id : 72649
نام : امیر ابوالحسن زاده
پروانه بهره برداری : 125/37191
تلفن کارخانه : 8231214
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزد بلوارشهیددشتی خ شهیدجعفریبعدازدكل دوم برق
آدرس دفتر مرکزی : null

ورق برشكاری شده

امیر ابوالحسن زاده

_ : عدد