محمود حیدری
درباره شرکت

id : 71651
نام : محمود حیدری
پروانه بهره برداری : 52645/1335364
تلفن کارخانه : 8133347374
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان اول شرقی
آدرس دفتر مرکزی : ناحیه صنعتی سامن

روغن خام آفتابگردان

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام بادام زمینی

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام كلزا

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام نارگیل

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام زیتون(بكر)

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام هسته انگور

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام هسته انار

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام كنجد

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام بادام

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام گردو

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام پسته

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام سیر

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام دانه كدو

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام كافشه

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام فندق

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام خارمریم

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام بزرك

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام خشخاش

محمود حیدری

_ : عدد

روغن خام سیاه دانه

محمود حیدری

_ : عدد

بسته بندی گیاهان دارویی

محمود حیدری

_ : عدد