عباسعلی فرجی
درباره شرکت

id : 71596
نام : عباسعلی فرجی
پروانه بهره برداری : 12512
تلفن کارخانه : 1851=2221711
تلفن دفتر مرکزی : 1851=2236726
آدرس کارخانه : كمربندی بروجرد گاراژروزبهانی
آدرس دفتر مرکزی : كمربندی بروجرد گاراژروزبهانی

دستگاه خرمنكوب

عباسعلی فرجی

_ : عدد

تریلركشاورزی

عباسعلی فرجی

_ : عدد

خیش

عباسعلی فرجی

_ : عدد

مرزكش

عباسعلی فرجی

_ : عدد

گاواهن

عباسعلی فرجی

_ : عدد