ایران اویل فیلد سوپلای كیش
درباره شرکت

id : 69182
نام : ایران اویل فیلد سوپلای كیش
پروانه بهره برداری : 125 / 12338
تلفن کارخانه : 7136264128
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 11
آدرس دفتر مرکزی : بلوار خلیج فارس- جاده نیروگاه سیكل تركیبی- منطقه ویژه اقتصادی شیراز

بازسازی و نوسازی توربین

ایران اویل فیلد سوپلای كیش

_ : عدد

قطعات كمپرسورها

ایران اویل فیلد سوپلای كیش

_ : عدد

پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعی

ایران اویل فیلد سوپلای كیش

_ : عدد

پمپ سانتریفیوژ جریان محوری

ایران اویل فیلد سوپلای كیش

_ : عدد

شیرآلات كروی

ایران اویل فیلد سوپلای كیش

_ : عدد

سایر قطعات پمپ طبقه بندی نشده در جای دیگر

ایران اویل فیلد سوپلای كیش

_ : عدد