الكتروموتور منطقه ویژه شیراز
درباره شرکت

id : 69179
نام : الكتروموتور منطقه ویژه شیراز
پروانه بهره برداری : 12518 / 125
تلفن کارخانه : 7743545
تلفن دفتر مرکزی : 6246698
آدرس کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی
آدرس دفتر مرکزی : میدان احسان مجتمع احسان

الكتروموتوربالای یك اسب

الكتروموتور منطقه ویژه شیراز

_ : عدد