شركت تعاونی مدكندالوبی قشم
درباره شرکت

id : 68866
نام : شركت تعاونی مدكندالوبی قشم
پروانه بهره برداری : 14564
تلفن کارخانه : 7635335111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : NULL
آدرس دفتر مرکزی : قشم منطقه كندآلو

لنگر كشتی

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

بازسازی و نوسازی موتورهای دیزلی حمل و نقل دریایی

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

جرثقیل دروازه ای

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

تریلر حمل قایق

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

بازسازی و نوسازی سازه شناور

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

تعمیر قایق غیر موتوری

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

تعمیر قایق موتوری

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

قطعات كامپوزیتی سازه ای و بدنه كشتی و قایق

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

ساخت كشتی خدماتی و تداركاتی

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

ساخت كشتی صیادی

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

پل شناور

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

ساخت اسكله شناور

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

كشتی فری

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

تعمیر كشتی باری

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

تعمیر كشتی مسافربری

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

تعمیر كشتی خاص

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

قایق تندرو (غیر تفریحی)

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

قایق فری (فرابر)

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

ساخت پاركینگ شناور

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

سایر قایق غیر موتوری غیر تفریحی چوبی

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

سایر قایق غیر موتوری غیر تفریحی كامپوزیتی

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

سایر قایق غیر موتوری غیر تفریحی فلزی

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

سایر قایق موتوری غیر تفریحی چوبی

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

سایر قایق موتوری غیر تفریحی كامپوزیتی

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

سایر قایق موتوری غیر تفریحی فلزی

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

قایق كف تخت (تفریحی و ورزشی)

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

قایق بادی پارویی (تفریحی و ورزشی)

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

قایق نی (تفریحی و ورزشی)

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

قایق اسكایف بادبانی (تفریحی و ورزشی)

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

قایق بادبانی لوكس (تفریحی و ورزشی)

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

قایق بادبانی مسابقه ای (تفریحی و ورزشی)

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

قایق اسكایف موتوری (تفریحی و ورزشی)

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

قایق تندرو (تفریحی و ورزشی)

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد

قایق كرویزر كابین دار (تفریحی و ورزشی)

شركت تعاونی مدكندالوبی قشم

_ : عدد