تعاونی نساجی هدیه شمال منطقه آزاد انزلی
درباره شرکت

id : 68613
نام : تعاونی نساجی هدیه شمال منطقه آزاد انزلی
پروانه بهره برداری : 66371
تلفن کارخانه : 1823283147
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان قاصدك
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی حسن رود انزلی

پارچه پرده ای راشل

تعاونی نساجی هدیه شمال منطقه آزاد انزلی

_ : عدد