شناورسازی موج شكن اروند
درباره شرکت

id : 68523
نام : شناورسازی موج شكن اروند
پروانه بهره برداری : 83664
تلفن کارخانه : 6153344481
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی- فاز 1 شیمیایی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی آبادان فاز 1

مخازن از كامپوزیت زمینه پلیمری

شناورسازی موج شكن اروند

_ : عدد

ساخت كشتی صیادی

شناورسازی موج شكن اروند

_ : عدد

لنج كامپوزیتی

شناورسازی موج شكن اروند

_ : عدد

قایق كف تخت (تفریحی و ورزشی)

شناورسازی موج شكن اروند

_ : عدد

قایق تندرو (تفریحی و ورزشی)

شناورسازی موج شكن اروند

_ : عدد