چگالش انرژی پایدار اروند
درباره شرکت

id : 68518
نام : چگالش انرژی پایدار اروند
پروانه بهره برداری : 83446
تلفن کارخانه : 6153337892
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : سایت صنعتی خرمشهر-سایت 161 هكتاری- مجتمع صنعتی شماره 1 اروند - سوله شماره1-ب
آدرس دفتر مرکزی : سایت صنعتی خرمشهر- سایت 161هكتاری- مجتمع صنعتی شماره 1 اروند- سوله شماره 1 ب

بازسازی و نوسازی توربین

چگالش انرژی پایدار اروند

_ : عدد

بازسازی و نوسازی موتورهای دیزلی صنعتی

چگالش انرژی پایدار اروند

_ : عدد

بازسازی و نوسازی موتورهای برقی و قطعات آن

چگالش انرژی پایدار اروند

_ : عدد

بازسازی و نوسازی ترانسفورماتورها و قطعات آن

چگالش انرژی پایدار اروند

_ : عدد

بازسازی و نوسازی ژنراتورها و قطعات آن

چگالش انرژی پایدار اروند

_ : عدد