سیما طب مهر ایرانیان
درباره شرکت

id : 67977
نام : سیما طب مهر ایرانیان
پروانه بهره برداری : 62651
تلفن کارخانه : 8635457194
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : قطعات شماره 138و139
آدرس دفتر مرکزی : بزرگراه آیت اله سعیدی شهرك صنعتی چهاردانگه خیابان 17 پلاك 63

چراغ های سیالیتیك اتاق عمل

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

صندلی مخصوص جراحی با قابلیت تنظیم

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

تخت الكتریكی اتاق عمل

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

تخت الكتریكی ویژه زایمان

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

یونیت شستشوی دهان دندانپزشكی

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

تخت بستری سه شكن الكتریكی

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

تخت ویژه سی سی یو

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

تخت ویژه آی سی یو

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

تخت ریكاوری

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

تخت دیالیز و خونگیری

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

تخت یورو داینامیك

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

تخت معاینه معمولی

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

تخت معاینه و درمان ثابت

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

تخت معاینه پشت متحرك

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

تخت ژینكولوژی

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد

ترالی

سیما طب مهر ایرانیان

_ : عدد