كاوش جوش
درباره شرکت

id : 67351
نام : كاوش جوش
پروانه بهره برداری : 23792
تلفن کارخانه : 8645228999
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان دوم خیابان زنبق 216 قطعه 818 -819
آدرس دفتر مرکزی : جاده مخصوص كرج - انتهای خیابان شهیدعاشری - خیابان پاسداران - روبروی آبخیزداری

تراشكاری

كاوش جوش

100 : دستگاه

ركتیفایر جوشكاری ترانس جوش

كاوش جوش

100 : دستگاه

موتور ژنراتور جوشكاری

كاوش جوش

600 : تن

غلتك دستگاه نورد

كاوش جوش

_ : عدد

پودر جوشكاری

كاوش جوش

_ : عدد

شكل دهی ورق

كاوش جوش

_ : عدد

الكترود جوشكاری

كاوش جوش

_ : عدد

سیم جوش توپودری

كاوش جوش

_ : عدد

سیم و مفتول توپودری ذوب

كاوش جوش

_ : عدد