تولیدی وتجاری كیمیای حكمت
درباره شرکت

id : 67214
نام : تولیدی وتجاری كیمیای حكمت
پروانه بهره برداری : 1289
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 6956517-8
آدرس کارخانه : زرندیه-روستای ورده
آدرس دفتر مرکزی : null

سیلیكات سدیم

تولیدی وتجاری كیمیای حكمت

_ : عدد