نوروزی نیا-علی
درباره شرکت

id : 3281
نام : نوروزی نیا-علی
پروانه بهره برداری : 31961
تلفن کارخانه : 9132122165
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی كوه دنبه بلوار شفق ك ش انصاری واحد 2
آدرس دفتر مرکزی : منطقه صنعتی كوه دنبه بلوار شفق ك ش انصاری واحد 2

پارچه كشباف گردگردبافی

نوروزی نیا-علی

94320 : تن