نوروزی-حسن و نوروزی رنانی-اكبر
درباره شرکت

id : 3278
نام : نوروزی-حسن و نوروزی رنانی-اكبر
پروانه بهره برداری : 37745
تلفن کارخانه : 3314975
تلفن دفتر مرکزی : 216962931
آدرس کارخانه : اصفهان خ امام خمینی روبرو سپاه ك آزمایش پ 4 اول شریف
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ فلسطین جنوبی پاساژ البرز 1

پارچه كشباف گردگردبافی

نوروزی-حسن و نوروزی رنانی-اكبر

600 : تن