رمضانعلی حیدرنتاج بایی
درباره شرکت

id : 63611
نام : رمضانعلی حیدرنتاج بایی
پروانه بهره برداری : 111/1/531836
تلفن کارخانه : 1132256696
تلفن دفتر مرکزی : 1112256696
آدرس کارخانه : كیلومتر5جاده قائمشهر-گرجی آباد - عبور افراء
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر5جاده قائمشهر-گرجی آباد - عبور افراء

پایه فلزی چراغ و سایر تجهیزات مشابه

رمضانعلی حیدرنتاج بایی

_ : عدد

عملیات برش كاری ورق فلزات

رمضانعلی حیدرنتاج بایی

_ : عدد

قطعات تراكتور

رمضانعلی حیدرنتاج بایی

_ : عدد

قالب ساخت قطعات بتنی پیش ساخته

رمضانعلی حیدرنتاج بایی

_ : عدد

شاسی تریلر دو محور

رمضانعلی حیدرنتاج بایی

_ : عدد