مهندسی پولاد زمین
درباره شرکت

id : 63377
نام : مهندسی پولاد زمین
پروانه بهره برداری : 81929
تلفن کارخانه : 2122594916
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز یك - خیابان گل مریم
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی امام زاده عبداله- فاز یك - روبروی شركت دلوسه