علی احمدی
درباره شرکت

id : 63291
نام : علی احمدی
پروانه بهره برداری : 31389
تلفن کارخانه : 1
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : آمل خ درویش خیل 511 متری جاده فریدونكنار
آدرس دفتر مرکزی : آمل خ درویش خیل 511 متری جاده فریدونكنار

بتن سیال معمولی

علی احمدی

100 : تن

آسفالت

علی احمدی

525 : تن

كیسه پلی اتیلن

علی احمدی

3200 : تن

ماشین كاری فلزات

علی احمدی

195000 : عدد

اجرفشاری

علی احمدی

_ : عدد

تیرفلزی

علی احمدی

_ : عدد