تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا
درباره شرکت

id : 62566
نام : تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا
پروانه بهره برداری : 64211
تلفن کارخانه : 6633411251
تلفن دفتر مرکزی : 66166954842
آدرس کارخانه : خیابان افتخار 2
آدرس دفتر مرکزی : پایینتر از تقاطع ولیعصر جمهوری - پاساژ ولیعصر - طبقه اول- پلاك 148

نخ جراحی

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

هموواك

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

سرسوزن پزشكی

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

سه راهی آنژیوكت

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

ست سرم

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

كاتترها (سوندها) و تیوب های قلبی-عروقی

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

سوند نلاتون

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

كاتتر و تیوب ساكشن

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

كاتترها (سوندها) و تیوب های ارولوژی

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

كاتترها (سوندها) و تیوب های بیهوشی و تنفسی

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

كانولا

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

ست نفروستومی

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

ست تزریق شیمی درمانی

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

ست استنت حالب

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

دیلاتور

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

وای كانكتور

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد

فینگر تیپ

تولیدی لوازم پزشكی گوهر شفا

_ : عدد