تعاونی بسته بندی زیتون و روغن طلایی مارلیك
درباره شرکت

id : 61815
نام : تعاونی بسته بندی زیتون و روغن طلایی مارلیك
پروانه بهره برداری : 122/4637
تلفن کارخانه : 1326445781
تلفن دفتر مرکزی : 9123111742
آدرس کارخانه : منجیل شهرك صنعتی بابائیان كارخانه بسته بندی رستمی
آدرس دفتر مرکزی : تهران میدان امام حسین خ صفای شرقی كوچه سوهانی پ 5

زیتون پرورده

تعاونی بسته بندی زیتون و روغن طلایی مارلیك

_ : عدد

كنسروزیتون

تعاونی بسته بندی زیتون و روغن طلایی مارلیك

_ : عدد

تصفیه روغن زیتون

تعاونی بسته بندی زیتون و روغن طلایی مارلیك

_ : عدد

بسته بندی روغن زیتون

تعاونی بسته بندی زیتون و روغن طلایی مارلیك

_ : عدد

حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بروش شوریجات وترشیجات

تعاونی بسته بندی زیتون و روغن طلایی مارلیك

_ : عدد

خیار شور

تعاونی بسته بندی زیتون و روغن طلایی مارلیك

_ : عدد