تعاونی و بسته بندی میخوش گیل
درباره شرکت

id : 59895
نام : تعاونی و بسته بندی میخوش گیل
پروانه بهره برداری : 64695
تلفن کارخانه : 1132526-4454
تلفن دفتر مرکزی : 2221319
آدرس کارخانه : رشت جاده لاهیجان قریه چولاب
آدرس دفتر مرکزی : رشت فلكه صیقلان سه راه ملك پ 38

كنسروزیتون

تعاونی و بسته بندی میخوش گیل

_ : عدد

ترشیجات

تعاونی و بسته بندی میخوش گیل

_ : عدد

زیتون پرورده

تعاونی و بسته بندی میخوش گیل

_ : عدد

رب بجز رب گوجه فرنگی

تعاونی و بسته بندی میخوش گیل

_ : عدد

عمل اوری سبزیجات

تعاونی و بسته بندی میخوش گیل

_ : عدد

حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بروش شوریجات وترشیجات

تعاونی و بسته بندی میخوش گیل

_ : عدد

خیار شور

تعاونی و بسته بندی میخوش گیل

_ : عدد