تاج محمدشریف نیا
درباره شرکت

id : 58567
نام : تاج محمدشریف نیا
پروانه بهره برداری : 4121
تلفن کارخانه : 1734561338
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : روستای گری
آدرس دفتر مرکزی : روستای گری-بعدازسه راهی جنب درمانگاه-تولیدادوات كشاورزی تاج محمدشریف نیا

كود پاش

تاج محمدشریف نیا

_ : عدد

گاو آهن چرخشی

تاج محمدشریف نیا

_ : عدد

بذرپاش (بذركار)

تاج محمدشریف نیا

_ : عدد

ردیف كار كشاورزی

تاج محمدشریف نیا

_ : عدد

سم پاش موتوری

تاج محمدشریف نیا

_ : عدد

دیسك كشاورزی

تاج محمدشریف نیا

_ : عدد