سیمین فر - شركت
درباره شرکت

id : 2222
نام : سیمین فر - شركت
پروانه بهره برداری : 42272
تلفن کارخانه : 9131278775
تلفن دفتر مرکزی : 5721629-31
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی جی خ 9 فرعی 1 نبش فرعی 91
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

بسته بندی خشكبار

سیمین فر - شركت

1000000 : عدد

تولید وبسته بندی پودرسیر

سیمین فر - شركت

1000000 : عدد

پیازخشك شده

سیمین فر - شركت

1000000 : عدد

سبزیجات خشك

سیمین فر - شركت

10 : تن