سیمان اصفهان - شركت
درباره شرکت

id : 2219
نام : سیمان اصفهان - شركت
پروانه بهره برداری : 44327
تلفن کارخانه : 7885111و211و511
تلفن دفتر مرکزی : 7885711
آدرس کارخانه : اتوبان ذوب آهن شهر ابریشم ص پ165-81465
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

كلینكر

سیمان اصفهان - شركت

900 : عدد

سیمان خاكستری معمولی

سیمان اصفهان - شركت

1000 : عدد