رضایی برزانی- شكراله
درباره شرکت

id : 1986
نام : رضایی برزانی- شكراله
پروانه بهره برداری : 711/21161
تلفن کارخانه : 5721133
تلفن دفتر مرکزی : 4438749
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی جی خ 4
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

چهارچوب درب وپنجره چوبی

رضایی برزانی- شكراله

60000 : مترمربع

روكش كردن تخته هایMDF ونئوپان

رضایی برزانی- شكراله

60000 : متر مربع