آوا و خوشه
درباره شرکت

id : 51894
نام : آوا و خوشه
پروانه بهره برداری : 28182
تلفن کارخانه : 2822848514
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان امام خمینی -خیابان عارف قزوینی- خیابان عطار
آدرس دفتر مرکزی : خیابان خرمشهر،خیابان عربعلی،خیابان نسترن شرقی،پلاك 58

مانیتوركامپیوتر

آوا و خوشه

_ : عدد

تلویزیون رنگی

آوا و خوشه

_ : عدد

مانیتوررنگی

آوا و خوشه

_ : عدد

شكلات شیری

آوا و خوشه

_ : عدد

شكلات تیره یا تلخ

آوا و خوشه

_ : عدد

شكلات سفید

آوا و خوشه

_ : عدد

فرآورده كاكائویی شیری

آوا و خوشه

_ : عدد