تولیدی ایران غذا - شركت
درباره شرکت

id : 1573
نام : تولیدی ایران غذا - شركت
پروانه بهره برداری : 711/1121
تلفن کارخانه : 3812124-5
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : 151م شرق ج اصفهان تهران در امتدادخ32شهرك صنعتی محمود اباد
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

ماكارونی

تولیدی ایران غذا - شركت

200 : دستگاه

كنسروماهی تون

تولیدی ایران غذا - شركت

1000 : تن

كنسروگوشت مرغ

تولیدی ایران غذا - شركت

20 : تن

كنسرولوبیاچیتی

تولیدی ایران غذا - شركت

20 : تن

كنسروگوشت قرمز

تولیدی ایران غذا - شركت

9 : تن

رشته اش

تولیدی ایران غذا - شركت

1 : تن