تولید نخ پیوسته زاگرس
درباره شرکت

id : 1564
نام : تولید نخ پیوسته زاگرس
پروانه بهره برداری : 8717
تلفن کارخانه : 3115723532
تلفن دفتر مرکزی : 3115723532
آدرس کارخانه : خ اول فرعی 4 ، پلاك 38
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی جی خ اول فرعی 4

نخ دوخت فیلامنتی

تولید نخ پیوسته زاگرس

1200000 : تخته