تولیدی برق ابزار وحدت
درباره شرکت

id : 44512
نام : تولیدی برق ابزار وحدت
پروانه بهره برداری : 64646
تلفن کارخانه : 2334583339
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی ایوانكی فازتوسعه
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی ایوانكی

پریز و دو شاخه خانگی

تولیدی برق ابزار وحدت

100 : تن

پریز و دو شاخه صنعتی

تولیدی برق ابزار وحدت

100 : تن

سرپیچ لامپ و استارتر

تولیدی برق ابزار وحدت

260000 : عدد

كلیدهای صنعتی فاقد سیستم حفاظتی

تولیدی برق ابزار وحدت

40000 : عدد

كلید برق ساختمانی

تولیدی برق ابزار وحدت

550 : تن

سیم رابط برق

تولیدی برق ابزار وحدت

550 : تن

سیم مسی مفتولی روكشدار

تولیدی برق ابزار وحدت

1800000 : عدد

سیم و كابل برق افشان مسی از نمره 1 تا 4

تولیدی برق ابزار وحدت

255000 : عدد

سیم و كابل برق افشان مسی نمره 4 و بیشتر

تولیدی برق ابزار وحدت

4500 : تن