الوند ژنراتور شاهرود
درباره شرکت

id : 44181
نام : الوند ژنراتور شاهرود
پروانه بهره برداری : 67413
تلفن کارخانه : 2332511842
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار انقلاب خیابان كوشش یك
آدرس دفتر مرکزی : شهرك انقلاب-خیابان طالقانی-كوچه 11- پلاك 14

بازسازی و نوسازی موتورهای دیزلی صنعتی

الوند ژنراتور شاهرود

10000000 : عدد

بازسازی و نوسازی موتورهای برقی و قطعات آن

الوند ژنراتور شاهرود

10000000 : عدد

بازسازی و نوسازی ترانسفورماتورها و قطعات آن

الوند ژنراتور شاهرود

100000000 : عدد

بازسازی و نوسازی ژنراتورها و قطعات آن

الوند ژنراتور شاهرود

300000000 : عدد