ولی اله احسانی
درباره شرکت

id : 43651
نام : ولی اله احسانی
پروانه بهره برداری : 71893
تلفن کارخانه : 322-3414
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : سمنان سرخه كمربندی 8 شهریور پلاستیك احسانی
آدرس دفتر مرکزی : سمنان سرخه كمربندی 8 شهریور پلاستیك احسانیتلفن 3414

قالب فلزی بروش ماشینكاری

ولی اله احسانی

800 : تن

هواپیما

ولی اله احسانی

1200 : تن

قطعات پلاستیكی تزریقی

ولی اله احسانی

63 : تن