آریوبرزن صنعت
درباره شرکت

id : 42674
نام : آریوبرزن صنعت
پروانه بهره برداری : 76531
تلفن کارخانه : 5253334
تلفن دفتر مرکزی : 8512147
آدرس کارخانه : زنجان شهرك صنعتی شماره 1 زنجان فاز3انتهای خ سهروردی
آدرس دفتر مرکزی : تهران خیابان آپاداناخرمشهرپ 139طبقه 2

موتورسیكلت

آریوبرزن صنعت

374400 : عدد