یاس اروندآبادان
درباره شرکت

id : 41228
نام : یاس اروندآبادان
پروانه بهره برداری : 41648
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : دفت ر=احمدآباد خ 7 پ 217 تلفن
آدرس دفتر مرکزی : null

پنكه سقفی

یاس اروندآبادان

15 : دستگاه

ساعت رومیزی

یاس اروندآبادان

15 : دستگاه

چرخ گوشت برقی

یاس اروندآبادان

15 : دستگاه

پنكه رومیزی

یاس اروندآبادان

15 : دستگاه